Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for Rønbækskolen

Uddannelsesplan for Rønbækskolen 

For 1. års, 2. års. og 4. års Lærerstuderende

 

Introduktion 

 

I en uddannelsesplan beskriver praktikskolen generelt, hvordan den håndterer uddannelsesopgaven, så primært studerende kan forholde sig til at være i praktik på skolen. I bekendtgørelsen fremgår det, at uddannelsesplanen godkendes af både skole og LIA: 


Praktikskolen udarbejder i samarbejde med professionshøjskolen en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med krav om tydelig progression i den studerendes opgaver og ansvar. Uddannelsesplanen godkendes af begge parter (uddrag fra Bekendtgørelsen)

 

Planen kommunikerer desuden til uddannelseslærere, uddannelsesansvarlige, skoleledelse og LIA-undervisere, og giver alle parter viden om skolens didaktiske valg i forhold til de lærerstuderendes praktik. Planen fungerer dermed også som en slags forventningsafstemning mellem praktikkens mange parter på hhv. skole og læreruddannelsen. 

Når skolens uddannelsesplan er godkendt af begge parter, uploades den på Praktikportalen af studieadministrationen på LIA. Skolen har selv ansvar for, at planen lægges på skolens hjemmeside. Herefter er det op til parterne i og omkring praktikken at give planen liv i de forskellige didaktiske rum i og omkring praktikken, så planen kommer til at spille en meningsfuld rolle for alle parter i en travl hverdag. 
De første år med LU23 genbesøges uddannelsesplanen årligt.

 

Ordforklaring:

LU13                                    LU23
Praktiklærer = Uddannelseslærer 
Praktikkoordinator = Uddannelsesansvarlig 

Praktikskole = Uddannelsesskole

UC-underviser = Underviser fra LIA

 

Præsentation 

Rønbækskolen er en folkeskole med ca. 75 engagerede medarbejdere. Skolen har 650 elever fordelt på 0.-9. årgang. Skolen er beliggende i Hinnerup og der offentlig transport til døren. Se yderligere information på roenbaekskolen.aula.dk

Værdigrundlag:

Mission - Vi skaber rammer og strukturer, så vores elever kan udvikle sig til livsduelige mennesker i sociale fællesskaber, hvor læringsmiljøet er tilpasset den enkelte elevs kompetencer og udvikling.

Selvbestemmelse – at kunne se eget værd, muligheder og potentialer samt at træffe gode valg

Medbestemmelse – at kunne samarbejde og respektere egne og andres kompetencer samt at kunne indgå kompromiser og træffe fælles beslutninger

Solidaritet – at kunne og ville forstå og forholde sig til sine medmennesker på en nysgerrig, åben og accepterende måde

Rønbækskolens organisering

 Skolen er afdelingsopdelt:

 • 0. – 2. årgang

 • 3. – 6. årgang               

 • 7. – 9. årgang

Lærerne er organiseret i årgangsteams og primært tilknyttet én afdeling. Årgangsteamene holder fast møde en gang om ugen. Derudover afholdes der afdelingsmøder ca. en gang om måneden. 

 

 

 

 

 

Skolen som uddannelsessted

Rønbækskolen arbejder ud fra et dannelsesideal baseret på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.  Dannelsesidealet udmønter sig i fem gennemgående værdier, som vi baserer den daglige praksis på:

 •   Vi dyrker fællesskab

 •   Vi arbejder mod at eleverne bliver livsduelige

 •   Vi ser trivsel og faglighed som hinandens gensidige forudsætninger

 •   Vi tænker og agerer innovativt og kreativt.

 •    Vi er ambitiøse fordi skolegang er vigtig

Rønbækskolens PLC (pædagogisk læringscenter) består af vejledere indenfor flg. områder: læsning, matematik, AKT (adfærd, kontakt, trivsel), bibliotek, DSA (dansk som andetsprog), teknologiforståelse og specialpædagogik. Vejledernes funktion er at vejlede og understøtte personalets opgaver ift. inklusion, innovation og/eller faglige og trivselsmæssige udfordringer eller problemstillinger.

Søren Voss er skolens uddannelsesansvarlige lærer. Den uddannelsesansvarlige lærer koordinerer de studerendes praktik og finder egnede praktiklærere. Skema/arbejdsplan udarbejdes i fællesskab mellem den studerende og praktiklæreren på første besøgsdag.

Praktiklærerne har enten linjefag eller undervisningserfaring i de fag, de er praktiklærere i.

Praktiklæreren har positivt valgt at have studerende.

Plan for de to første praktikdage:

 • Den studerende udarbejder sammen med praktiklæreren en arbejdsplan og får kontaktoplysninger på sin(e)praktiklærer(e)

 • Den studerende møder den praktikansvarlige og evt. en repræsentant fra skolens ledelse

 • Den praktikansvarlige orienterer de studerende om praktiske forhold i forbindelse med praktikken

 • Den studerende mødes i det omfang, det er muligt, med sin(e) praktiklærer(e)

 • Den studerende kan kommer med ønsker i forhold til sin arbejdsplan (observationstimer)

Som studerende på Rønbækskolen indgår man i skolens hverdag som en naturlig del af personalet. dvs man er rollemodel for skolens elever og påtager sig opgaven med at hjælpe eleverne bedst muligt i alle henseender.

Rønbækskolen forventer, at man som studerende aktivt søger udfordringer, deltager i møder og selv finder måder at gøre sin deltagelse relevant (det kunne være forskellige undersøgelsesfelter, fx observationer) 

I løbet af praktikperioden står en af den uddannelsessvarlige/skolens ledelse til rådighed og yder støtte for studerende, som oplever problemer f.eks. i forhold til samarbejde, medstuderende eller sin praktiklærer.

I praksissamarbejdet står Rønbækskolen til rådighed i forbindelse med empiri i relation til den studerendes studier på læreruddannelsen i hele partnerskabsperioden.

 

Kriterier for godkendelse af praktikforløbet

Når studerendes praktikforløb vurderes godkendt eller ikke-godkendt, sker det på baggrund af en indstilling til LIA (praktikkontoret). Vurderingen sker ud fra opfyldelse af mødepligt og de mål, der er formuleret for praktikforløbet. Af Den Fælles Nationale Studieordning fremgår det yderligere: 

I tilfælde, hvor den studerendes praktikforløb af skolen indstilles til ikke-godkendt, skal professionshøjskolen indhente en redegørelse fra den studerende om praktikforløbet….Professionshøjskolen træffer den endelige beslutning, som meddeles den studerende. Et ikke-godkendt forløb skal ledsages af en begrundelse. 

Uddannelseslæreren skal med det samme, han eller hun bliver bekymret for en studerende, tage kontakt til skolens uddannelsesansvarlige lærer.  Hvis den studerende, er på vej til IKKE at få godkendt praktikforløbet, tager den uddannelsesansvarlige og uddannelseslæreren en samtale med den studerende hurtigst muligt efter den første bekymring er opstået. I samtalen præciseres, hvad den studerende særligt skal arbejde med for at komme i mål og det undersøges, om der er særlige omstændigheder, der skal tages hensyn til.

 

Praktiske informationer 

Skolens data: 

Rønbækskolen, Ådalsvej 100 8382 Hinnerup Tlf: 89645600

Mail: roenbaekskolen@favrskov.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. praktikken på Rønbækskolen, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktikansvarlig lærer Søren Voss Ernstsen, soer8013@favrskoler.dk 

Alternativt kontaktes skoleleder, Helle Klejs, hkle@favrskov.dk

 

Mødepligt: I praktikken er der mødepligt til undervisning, mødevirksomhed og andre aktiviteter på samme vilkår som for skolens øvrige personale.

 

Sygemelding: I tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen i tidsrummet 7.00-7.15 tlf. 40256732 og melde dig syg. Derudover skal du give din praktiklærer besked. Hvis du er i en praktikgruppe, skal du også give dine medstuderende besked.

Tavshedspligt: Studerende er omfattet af samme tavshedspligt som lærere og pædagoger. 

Aula: Vi bruger Aula i den daglige kommunikation blandt kolleger og i forhold til elever og forældre. Du skal bruge UNI-login for at få adgang til Aula. Hvis du ikke har et UNI-login, kan vores sekretær lave det til dig. 

Trådløst netværk: Der er trådløst netværk overalt på skolen. Du kan komme på nettet med din egen pc ved at bruge ”favrhot.dk”. Adgangen via ”favrhot.dk” sker med UNI-login. UNI-login bruges også, hvis man skal have adgang til skolens computere.

 

Nøgler: Nøgler udleveres ved henvendelse på kontoret, i det omfang det er nødvendigt.

 

Materialer: Undervisningsmaterialer udleveres via skolebiblioteket. De lånte materialer noteres på navn og skal naturligvis leveres tilbage, når praktikperioden er slut. 

Mad og drikke: Der er mulighed for at købe mad i skoleboden. Kaffe og te er gratis og kan tages i personalestuen. 

 

 

1. årgangspraktik – Indblik og afprøvning som den medvirkende iagttager.

Praktikken er tilknyttet Dansk, Matematik eller Engelsk (1. undervisningsfag) og ”Pædagogik og almen didaktik” (grundfaget).

Mål:  

 • Den studerende kan identificere og indsamle relevant viden om læreres planlægning og undervisning.  

 • Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere mindre undervisningssekvenser og kan redegøre for sine didaktiske overvejelser. 

 • Den studerende kan forstå og reflektere over sin egen rolle som lærer 

Forskning & Udvikling: Begyndende erfaringer med at undersøge og beskrive egen og andres praksis, Begyndende erfaringer med observation, Begyndende erfaringer med undersøgelse af lærerfaglige problemstillinger 

Lærerrollen: I den fælles del af studieordningen er der beskrevet ni centrale dimensioner af lærerrollen, som løbende indgår i uddannelsen. På Læreruddannelsen i Århus sætter vi særligt fokus på udvalgte dimensioner på de forskellige årgange. Dimensionerne er fordelt med sigte på progressionen i den samlede uddannelse samt de konkrete fag på de enkelte årgange. Da der er tale om dimensioner af lærerrollen, vil de naturligvis aldrig kunne skilles helt ad. Opdelingen viser derfor, hvilke dimensioner der træder i forgrunden på hver årgang. De øvrige vil således være til stede i baggrunden, men kontinuerligt gennem hele uddannelsen.

På 1. årgang er der fokus på Læreren som didaktiker, og Læreren som leder

Fag & Prøver: 1. årsprøven  

 

 

Arbejdet frem mod målene – studieaktiviteter og ansvar

Skolen udfylder, hvordan der arbejdes med den integrerede praktik i løbet af første studieår under hensyntagen til progressionen i uddannelsen med fokus på følgende studieaktiviteter: 

 • Undervisning

 • Observation og andre undersøgelser

 • Vejledning og feedback

 • Praktikgruppearbejde

 • Andre læreropgaver

Praktikdage 1: 

 

Undervisning:den studerende har ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere 1 (eller flere) mindre undervisningssekvens(er), i samarbejde med uddannelseslærer og -gruppe.
Observation og andre undersøgelser:De studerende følger en lærer (eller en klasse) i praktikdagene og fokuserer på, hvordan læreren agerer i skolehverdagen. Gennem samtaler med lærere får studerende viden om planlægning og undervisning
Vejledning og feedback: de studerende mødes med uddannelseslærere til vejledning 1-2 gange i løbet af praktikdagene. De studerende og uddannelseslærereaftaler den enkelte vejlednings fokus
Praktikgruppearbejde: Studerende laver aftaler for gruppens samarbejde i praktikken, herunder hvordan gruppen indgår i den ugentlige arbejdsplan. Aftaler konsulteres med uddannelseslærer/uddannelsesansvarlig eller LIA-underviser
Andre læreropgaver (herunder møder, skole-hjem, morgensang, gårdvagt osv.): studerende introduceres til og deltager i periodens andre læreropgaver end undervisning

 

 

 

3-ugers blokpraktik:

 

Undervisning:den studerende har i hver af blokpraktikkens uger ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere mindst 1 undervisningssekvens, i samarbejde med praktiklærer og -gruppe. 
Observation og andre undersøgelser:De studerende følger en lærer (eller en klasse) og fokuserer på, hvordan læreren agerer i skolehverdagen. Desuden arbejder gruppen med de undersøgelser, som er aftalt i samarbejdet med uddannelseslærerog LIA-undervisere. (LIA-undervisere tager initiativ til at indgå aftaler for samarbejdet)
Vejledning og feedback: de studerende mødes hver uge i blokpraktikken med uddannelseslærer til vejledning. De studerende og uddannelseslærer aftaler den enkelte vejlednings fokus. Derudover gennemføres en midtvejssamtale, hvor både studerende, uddannelseslærer og en LIA-underviser er til stede.
Praktikgruppearbejde: Studerende samarbejder med udgangspunkt i gruppens indgåede aftaler og indgår i den ugentlige arbejdsplan.
Andre læreropgaver (herunder møder, skole-hjem, morgenbånd, gårdvagt osv.): studerende deltager i blokpraktikkens andre læreropgaver efter aftale med uddannelseslærer. Der kan indgås aftaler med studerende om at have ansvar for udvalgte opgaver.

 

 

 

Praktikdage 2:

Undervisning: 
Observation og andre undersøgelser:
Vejledning og feedback: 
Praktikgruppearbejde: 
Andre læreropgaver

 

 

 

 

Andre studieaktiviteter 

 • Teammøder på årgangen

 • Afdelingsmøder 

 • Forældremøder 

 • Åben skole-forløb

 • Minisamfund

 

 

Ideer til samarbejde med LIA 

Løbende i den integrerede praktik udfoldes et lokalt, aftalt samarbejde mellem studerende, uddannelsesskole samt LIA-undervisere fra henholdsvis 1. undervisningsfaget og fra grundfaget ”pædagogik og almen didaktik”. I praktikhåndbogen er det beskrevet, at samarbejdet indledes med et ”opstartsmøde” og slutter med ”1. årsprøven”. De øvrige af praktikkens elementer, der indgår i praktikforløbet (fx ”praktikforberedelse” osv.) kan ses i kalenderforløbet for 1. årgang. 

 

Indholdsmæssigt udvælger samarbejdets 3 parter (primært uddannelseslærere og LIA-undervisere), hvad der skal være i fokus i praktikdage og blokpraktik. Generelt skal det være et fælles overordnet fokus, der skaber læringsmuligheder på tværs af skole og campus, og som alle parter kan forholde sig til. 
Eksempler på ideer til et fokus i praktikdage I: 

 • Observation af opstart og afslutning på timen, 

 • klassefællesskab, (hvordan virker læringsmiljøet umiddelbart?)”

Eksempler på ideer til et fokus i blokpraktikken:

 • Den gode undervisningsplan

 • Elevernes motivation

Eksempler på ideer til et fokus i praktikdage II: 

 • Læreren som leder 

 • Forskellige klasseledelsesstrategier

 

Når samarbejdets parter vælger mellem ideerne, skeles blandt andet til, hvordan ideernes læringsmuligheder rækker mod målene og lærerrollens dimensioner for praktikken på 1. årgang, men også hvordan de har forbindelse til målene i både undervisningsfag og i grundfag. 

Henover praktikforløbet kan der være stor variation i de arbejdsformer, samarbejdets parter vælger. Eksempelvis kan der arbejdes i en ”dobbeltbevægelse”, dvs. hvor den studerende bærer noget fra uddannelsen ind i skolearenaen og tager et opmærksomhedspunkt med tilbage til campus. I praksis bæres et tema (fokus), hvor undervisningsfag eller grundfag er mest i forgrunden, ind i skolearenaen, og erfaringer fra praktikken tages med tilbage til campusarenaen, hvor det tematiseres af LIA-underviserne. Der kan naturligvis også vælges andre arbejdsformer. 

 

 

 

 

2.årgangs praktik – indsigt og undersøgelse som den undersøgende deltager

Praktikken er tilknyttet Dansk, Matematik eller Engelsk (1. undervisningsfag) og Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (grundfaget). 

 

Mål:  

 • Den studerende kan, i samarbejde med andre, forholde sig undersøgende om planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning.  

 • Den studerende kan, med baggrund i almen- og fagdidaktiske tilgange og perspektiver, indgå i folkeskolens undervisning 

 • Den studerende kan indgå i samarbejdsrelationer 

 

Forskning & Udvikling: Øvelser i brug af faglige og videnskabelige metoder til undersøgelse af lærerfaglige problemstillinger 

 

Lærerrollen: I den fælles del af studieordningen er der beskrevet ni centrale dimensioner af lærerrollen, som løbende indgår i uddannelsen. På Læreruddannelsen i Århus sætter vi særligt fokus på udvalgte dimensioner på de forskellige årgange. Dimensionerne er fordelt med sigte på progressionen i den samlede uddannelse samt de konkrete fag på de enkelte årgange. Da der er tale om dimensioner af lærerrollen, vil de naturligvis aldrig kunne skilles helt ad. Opdelingen viser derfor, hvilke dimensioner der træder i forgrunden på hver årgang. De øvrige vil således være til stede i baggrunden, men kontinuerligt gennem hele uddannelsen.


På 2. årgang er der fokus på Læreren som fagperson, Læreren som samarbejdspartner og Læreren som relationsudvikler

 

 

Arbejdet frem mod målene – studieaktiviteter og ansvar

Skolen udfylder, hvordan der arbejdes med den integrerede praktik i løbet af andet studieår under hensyntagen til progressionen i uddannelsen med fokus på følgende studieaktiviteter: 

 • Undervisning

 • Observation og andre undersøgelser

 • Vejledning og feedback

 • Praktikgruppearbejde

 • Andre læreropgaver

3 ugers blokpraktik efterår: 

 

 

 

 

3-ugers blokpraktik forår:

 

 

 

 

Andre studieaktiviteter 

 • Afdelingsmøder 

 • Teammøder på årgangen

 • Minisamfund

 • Åben skole-forløb

 • Deltagelse i læringssamtaler

 • Skole-hjem-samtaler

 • Forældremøder

 

 

Idéer til samarbejde med LIA 

Løbende i den integrerede praktik udfoldes et lokalt, aftalt samarbejde mellem studerende, uddannelsesskole samt LIA-undervisere fra henholdsvis 1. undervisningsfaget og fra grundfaget ” Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik”. I praktikhåndbogen er det beskrevet, at samarbejdet indledes med et ”opstartsmøde” og de øvrige af praktikkens elementer, der indgår i praktikforløbet (fx ”praktikforberedelse” osv.) kan ses i kalenderforløbet for 2. årgang. 

 

Indholdsmæssigt udvælger samarbejdets 3 parter (primært uddannelseslærere og LIA-undervisere), hvad der skal være i fokus i praktikdage og blokpraktik. Generelt skal det være et fælles overordnet fokus, der skaber læringsmuligheder på tværs af skole og campus, og som alle parter kan forholde sig til. 
Eksempler på ideer til et fokus i efterårets blokpraktik er 

Eksempler på ideer til et fokus i forårets blokpraktik er ….(skriv jeres ideer i sætningen!) 

 

Når samarbejdets parter vælger mellem ideerne, skeles blandt andet til, hvordan ideernes læringsmuligheder rækker mod målene og lærerrollens dimensioner for praktikken på 2. årgang, men også hvordan de har forbindelse til målene i både undervisningsfag og i grundfag. 

Henover praktikforløbet kan der være stor variation i de arbejdsformer, samarbejdets parter vælger. Eksempelvis kan der arbejdes i en ”dobbeltbevægelse”, dvs. hvor den studerende bærer noget fra uddannelsen ind i skolearenaen og tager et opmærksomhedspunkt med tilbage til campus. I praksis bæres et tema (fokus), hvor undervisningsfag eller grundfag er mest i forgrunden, ind i skolearenaen, og erfaringer fra praktikken tages med tilbage til campusarenaen, hvor det tematiseres af LIA-underviserne. Der kan naturligvis også vælges andre arbejdsformer.