MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for Rønbækskolen

For 1., 2. og 4. års lærerstuderende.

Rønbækskolen er en skole med ca. 680 elever, 60 lærere og 15 pædagoger,
der ligger i Hinnerup ca. 17 km nord for Århus.

Værdigrundlag

Mission - Vi skaber rammer og strukturer, så vores elever kan udvikle sig til livsduelige
mennesker i sociale fællesskaber, hvor læringsmiljøet er tilpasset den enkelte elevs
kompetencer og udvikling.

Selvbestemmelse – at kunne se eget værd, muligheder og potentialer samt at træffe gode
valg

Medbestemmelse – at kunne samarbejde og respektere egne og andres kompetencer samt
at kunne indgå kompromiser og træffe fælles beslutninger

Solidaritet – at kunne og ville forstå og forholde sig til sine medmennesker på en nysgerrig,
åben og accepterende måde

Rønbækskolens organisering

Skolen er afdelingsopdelt:
 0. – 2. årgang
 3. – 6. årgang
 7. – 9. årgang

Indskolingen arbejder aldersintegreret, hvilket betyder, at elever i indskolingen er organiseret
på aldersintegrerede stamhold. I dansk og matematik er eleverne på kompetencebaserede
faghold. Mellemtrinnet har en struktur, hvor de praktisk musiske fag er organiseret som
aldersintegrerede projektfag, og i udskolingen arbejdes der aldersintegreret i valgfagene.

Lærerne er tilknyttet én afdeling, men kan være gæstelærer i en anden afdeling. Lærerne er
organiseret i årgangsteams. Årgangsteamene holder fast møde en gang om ugen. Der ud over
afholdes der afdelingsmøder en gang om måneden. Det forventes naturligvis, at
praktikanterne deltager i disse og andre møder i deres praktikperioder.

På Rønbækskolen arbejdes der målrettet med målstyret læring, inklusion, klasseledelse,
relations-arbejde og implementering af den ny skolereform. 

Praktik på Rønbækskolen

Vi har en praktikansvarlig som koordinerer de studerendes praktik, herunder finder egnede
praktiklærere. Skema/arbejdsplan udarbejdes i fællesskab mellem den studerende og
praktiklæreren på første besøgsdag.

Praktiklærerne har alle enten linjefag eller undervisningserfaring i de fag, de er praktiklærere i.
Praktiklæreren har positivt valgt at have studerende.

På besøgsdagene:

 Den studerende udarbejder sammen med praktiklæreren en arbejdsplan og får
kontaktoplysninger på sin(e)praktiklærer(e)
 Den studerende møder den praktikansvarlige og evt. en repræsentant fra skolens
ledelse
 Den praktikansvarlige orienterer de studerende om praktiske forhold i forbindelse med
praktikken
 Den studerende mødes i det omfang, det er muligt, med sin(e) praktiklærer(e)
 Den studerende kan kommer med ønsker i forhold til sin arbejdsplan
(observationstimer)

Arbejdsfordeling i praktikperioden

 1. års studerende: I selve praktikperioden følger den studerende en evt. to
praktiklærere ca. 18 lektioner, men er kun ”udøvende” lærerstuderende i 10 – 12
lektioner. De resterende lektioner bruges på observation. Der ud over deltager den
studerende i møder og andre arrangementer, som finder sted i praktikperioden. Der er
tilstedeværelse i 30 timer pr. uge.
 2. års studerende: I selve praktikperioden følger den studerende en evt. flere
praktiklærere i ca. 12 lektioner. Derudover kan der være lektioner, som bruges til
observation og deltagelse i studietid og kontaktlærertid. Den studerende deltager
desuden i møder og arrangementer, som finder sted i praktikperioden. Der er en
tilstedeværelse på 35 timer pr. uge.
 4. års studerende: I selve praktikperioden følger den studerende en evt. flere
praktiklærere i ca. 12 lektioner. Derudover kan der være lektioner, som bruges til
observation og deltagelse i studietid og kontaktlærertid. Den studerende deltager
desuden i møder og arrangementer, som finder sted i praktikperioden. Der er en
tilstedeværelse på 35 timer pr. uge.
 Den studerendes vejledningstimer indgår i den samlede arbejdstid.Den studerende
forventes som udgangspunkt at arbejde på skolen i hele den ugentlige arbejdstid og
forventes at møde på skolen kl. 8.00 hver dag.

Vejledning og evaluering i forbindelse med praktikken

Den samlede vejledningsressource er ca. 2 timer pr. studerende med praktiklæreren ud over
tiden til den obligatoriske vejledningssamtale (dog max 5 timer pr. praktikhold).
På besøgsdagene mødes de studerende med praktiklæreren og får afstemt krav og
forventninger til hinanden.

I løbet af den første praktikuge skal vejledningen med praktiklæreren indeholde drøftelser og
refleksioner i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen.

Undervejs i praktikperiode koncentreres vejledningen med praktiklæreren om praktiklærerens
og de studerenes observationer og om forhold i forbindelse med den aktuelle undervisning
med fokus på de kompetenceområder og kompetencemål, der er for årgangen.

Midt i praktikperioden holdes den obligatoriske fælles vejledningssamtale med deltagelse af
praktikgruppe, praktiklærer og en underviser fra seminariet.

Ved praktikperiodens afslutning er fokus i vejledningen med praktiklæreren på de
kompetenceområder og kompetencemål, der er for årgangen samt evaluering af forløbet.

I løbet af praktikken vil de studerende få vejledning med en mentor, dels i forbindelse med
opstart af praktikken og dels omkring generelle emner, samarbejde og skolen som praktiksted.

Bedømmelse og prøve i praktik

Praktiklæreren udfærdiger en bedømmelse af det samlede praktikforløb ved praktikkens
afslutning, og den studerende får besked om han/hun har bestået praktikken. Den studerende
vil løbende få respons på og have mulighed for dialog om sin praktik. Vi er opmærksomme på,
at der i praktikken skal være plads til og mulighed for at udvikle og øve sig.

Rønbækskolen arrangerer i samarbejde med læreruddannelsen i Aarhus prøven i praktik.
Prøven foregår på skolen. Til prøven deltager fra skolens side enten en praktiklærer eller en
anden lærer, som udpeges af skolen.

Hjælp til studerende i praktik

I løbet af praktikperioden står en af den praktikansvarlige/mentor til rådighed og yder støtte
for studerende, som oplever problemer f.eks. i forhold til samarbejde, medstuderende,
praktiklærer.

I praksissamarbejdet står Rønbækskolen til rådighed i forbindelse med empiri i relation til den
studerendes studier på læreruddannelsen i hele partnerskabsperioden.
Rønbækskolen forventer, at den studerende inddrager skolen i sit faglige studium, men stiller
ikke krav om en bestemt måde at gøre det på.

Studerende på skolen

Rønbækskolen betragter den studerende som mulig kommende kollega. Vi forventer derfor, at
den studerende agerer som andre ansatte i alle forhold f.eks. i forhold til sygemelding,
påklædning, tavshedspligt og tilstedeværelse på skolen.

Hvis man som studerende/lærer ønsker at optage sig selv og/eller elever på video eller andet,
kræver det forudgående accept fra forældrene. Spørg evt. praktiklærere eller praktikansvarlig,
hvordan man gør.

Aula

Aula er det vigtigste sted for skriftlig kontakt mellem medarbejdere, ledelse og forældre.
I Aula kommer alle vigtige beskeder, mødeindkaldelser osv. Det er her, man sender mails til
praktiklærere, orienterer forældre og får beskeder fra forældre. Man har pligt til at tjekke Aula
på alle arbejdsdage. Alle studerende oprettes som bruger på Aula.

Praktiske oplysninger

Skolens data:
Rønbækskolen, Ådalsvej 100 8382 Hinnerup Tlf: 89645600
Mail: roenbaekskolen@favrskov.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. praktikken på Rønbækskolen, er du meget velkommen til at
kontakte:

Praktikansvarlig lærer Marie Eirby Olesen Tlf. 89645600 mail:mari439d@favrskoler.dk

Mødepligt: I praktikken er der mødepligt til undervisning, mødevirksomhed og andre
aktiviteter på samme vilkår som for skolens øvrige personale.

Sygemelding: I tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen i tidsrummet 7.00-7.15
tlf.40256732 og melde dig syg. Der ud over skal du give din praktiklærer besked. Hvis du er i
en praktikgruppe, skal du også give dine medstuderende besked.

Tavshedspligt: Studerende er omfattet af samme tavshedspligt som lærere og pædagoger.

Aula: Vi bruger Aula i den daglige kommunikation blandt kolleger og i forhold til elever
og forældre. Du skal bruge UNI-login for at få adgang til Aula. Hvis du ikke har et
UNI-login, kan vores sekretær lave et til dig.

Trådløst netværk: Der er trådløst netværk over alt på skolen. Du kan komme på nettet med din egen pc ved at
bruge ”favrhot.dk”. Adgangen via ”favrhot.dk” sker med UNI-login. UNI-login bruges også,
hvis man skal have adgang til skolens computere.

Nøgler: Nøgler udleveres ved henvendelse på kontoret, i det omfang det er nødvendigt.

Materialer: Undervisningsmaterialer udleveres via skolebiblioteket. De lånte materialer
noteres på navn og skal naturligvis leveres tilbage, når praktikperioden er slut.

Mad og drikke: Der er mulighed for at købe mad i skoleboden. Kaffe og te er gratis og kan
tages i personalestuen.

Vi glæder os til at modtage dig på skolen, og vi håber, du vil føle dig velkommen.