MENU
Aula_close Layer 1

Samspillet med omverden

Lejrskoler og ekskursioner

Skolen skal inddrage og opsøge det omgivende samfund som en del af undervisningen. Det kan blandt andet ske ved at flytte noget af undervisningen uden for skolens område.

Lejrskoler og ekskursioner er undervisning uden for skolens område og bidrager som sådan til opfyldelsen af konkrete mål, som den enkelte klasse eller årgang har fastsat. Lejrskoler og ekskursioner skal igennem oplevelser skabe større motivation hos eleverne og muliggør undervisning i, oplevelse af og kendskab til emner og forhold, som ikke er så umiddelbare i skolen. 

Gennem de faglige og pædagogiske mål og aktiviteter sikres også sociale mål. Alle klasser deltager i to lejrskoleophold og en ekskursion med overnatning i løbet af skoleforløbet. Både elever og forældre skal have information om lejrskoler/ekskursioner med overnatningsformål i god tid. Lejrskoler/ekskursion med overnatningsform og indhold tilrettelægges af skolens ansatte i samarbejde med elever under hensyntagen til elevernes alder og baggrund, lejrskolen/ekskursionens formål og de økonomiske muligheder. Lejrskole/ekskursion med overnatning er en integreret del af undervisningen og derfor obligatorisk for eleverne.

Der skal deltage mindst to lærere pr. lejrskole/ekskursion med overnatning. Det tilstræbes, at lærerne er repræsenteret ved begge køn. Der opkræves et beløb pr. barn pr. dag hos forældrene svarende til, hvad familien sparer til kost i pågældende periode. 

Lejrskolerne afvikles normalt i det kalenderår, hvor klasserne pr. 1. august er hhv. femte og niende klasse. Lejrskole som udvekslingsophold i udlandet understøttes, hvis økonomien tillader det. Ofte vil kun en enkelt klasse på en årgang få mulighed for sådan en udveksling.

Ekskursion med overnatning afvikles normalt i det kalenderår, hvor klassen pr. 1. august er tredje klasse.

Ved budgetlægningen fastlægges rammerne for årets lejrskoler. Der tilstræbes et ensartet niveau fra år til år. 

Hytteture arrangeret af forældre

Hytteture arrangeret alene af forældrerådet vil ikke være en integreret del af undervisningen, og de er derfor ikke obligatoriske for eleverne.  Disse hytteture er forældrekredsens ansvar. Skolen kan derfor ikke stille krav til indhold eller økonomi. 
Er skolen med til at finansiere hytteturen og foregår den i skoletiden, planlægger lærere/pædagoger i samarbejde med forældrene turens afholdelse og indhold. Lærerne deltager også i undervisningsdelen i dagtimerne.

I de mindre klasser kan en del af klassens ekskursionspenge anvendes til en hyttetur arrangeret i fællesskab med klassens forældre. Lærere/pædagoger deltager da i undervisningsdelen, hvorefter forældrene tager over.
Er hytteturen udelukkende finansieret af forældrene, kan lærere/pædagoger inviteres.

Samarbejde med kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst og kunstskoler, lokale fritidscentre, ungdomsklubber, musik- og billedskoler og ungdomsskolen

•    Rønbækskolen har god erfaring med at samarbejde med flere lokale foreninger inden for kultur, kunst og idræt - eksempelvis kirken i Hinnerup og lokale idrætsklubber
•    Skolen opfordrer til samarbejde og behandler alle henvendelser seriøst
•    Samarbejdet skal kunne afspejles i skolens værdigrundlag
•    Samarbejdet skal have faglig kvalitet
•    Skoleledelsen skal altid vurdere samarbejdets værdi og faglighed og ud fra dette godkende alle tilbud og projekter om samarbejde
•    I tvivlstilfælde tager ledelsen samarbejdet op i skolebestyrelsen

Sponsering

Skolens økonomi er baseret på offentlige bevillinger. Samtidig er skolen også en del af virkeligheden, hvor sponsering og reklamer er velkendte begreber. Skolen ønsker ikke at stå for en overdrevent restriktiv holdning, men mere at være med til at lære eleverne at være kritiske forbrugere. Derfor kan sponsering godt finde sted på Rønbækskolen.

Princippet vedrørende sponsering gælder arrangementer og materialer i bred forstand, herunder undervisningsforløb, indkøb af undervisningsmaterialer, legeredskaber, sociale arrangementer, lejrskoler og arrangementer sat i gang af klasseforældrerådene.

Ved sponsering forstås en hel eller delvis finansiering, hvor finansieringen:

•    ikke er en del af skolens bevillinger
•    har som delvis formål at sikre eksponering af sponsoren (firma, produkt, organisation, forening eller andet)
•    ikke spiller ind i den almindelige undervisning og skolens almindelige drift, som ikke må gøres afhængig af sponsering

Ved brug af sponsorstøtte skal følgende forhold overvejes:

•    Den undervisningsmæssige værdi skolen opnår som følge af sponseringen
•    Den holdningspåvirkning af skolens elever, sponseringen giver
•    Den påvirkning, sponseringen giver i forhold til elevernes sociale relationer

Beslutning om sponsering sker fra gang til gang. Beslutningen tages af skoleledelsen, der kan vælge at inddrage skolebestyrelsen.