MENU
Aula_close Layer 1

Skole hjem samarbejde

Principperne for skolehjem-samarbejde bygger på følgende grundholdninger:

•    Samarbejde mellem skole og hjem er en væsentlig faktor i at skabe gode forudsætninger for elevens udvikling fagligt, personligt og socialt
•    Samarbejdet styrkes ved en løbende dialog på henholdsvis elevniveau, klasse- og årgangsniveau og skoleniveau 
•    Skolen har den grundholdning, at det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og til tiden, så de kan følge undervisningen. Der er også forældrenes ansvar, at eleverne får noget at spise, mens de er i skole, og at de som udgangspunkt planlægger ferie i skolernes ferieuger 
•    Samarbejdet styrkes yderligere gennem arrangementer af mere social karakter
•    Det er væsentligt, at skolen aktivt inviterer til samarbejde - eksempelvis ved at inddrage forældrene i løsning af aktuelle udfordringer. Klassens/årgangens udvikling sker i et forpligtende samspil mellem skole og hjem. Skolen skal orientere om klassens/årgangens samarbejde, niveau og udfordringer, så forældrene får et retvisende billede af klassens/årgangens trivsel og faglige niveau
•    Et tæt samarbejde mellem hjem og skole og et tæt forældresamarbejde er væsentligt i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov
•    Skolen anvender it som primært kommunikationsmiddel mellem skole og forældre. Derfor forventer skolen som udgangspunkt, at hvert hjem sikrer sig, at de har regelmæssig adgang til en computer med internetadgang

Skolehjem-samtaler

Samtalerne er et centralt element i skolehjem-samarbejdet og skal give et indtryk af elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Der samtales om elevens trivsel, evne til samarbejde, niveau og udfordringer samt, hvilke mål eleven fremadrettet skal arbejde med. 

Forældreråd

På skoleårets første forældremøde vælges et forældreråd eller der etableres faste forældregrupper (Forældrefidus) i hver klasse/stamhold. Det er kontaktlærerens ansvar at opfordre til det og forældrenes ansvar at sikre, at det bliver til noget. Rådets/forældregruppernes primære opgave er helt fra indskolingen at styrke netværket omkring klassen og dermed de sociale bånd i klassen. Forældrerådet/forældregrupperne deltager på forældremøder med relevant information. 

Krisehåndtering

Skolen spiller en aktiv rolle i forbindelse med håndtering af kriser som følge af dødsfald blandt kammerater, skolens ansatte eller elevens nærmeste. Skolen kan desuden spille en aktiv rolle i forbindelse med håndtering af kriser som følge af alvorlig sygdom eller ulykke blandt kammerater, skolens ansatte eller elevens nærmeste. Dette med forståelse for og hensyn til den ramte eller de pårørendes ønsker og behov. Skolen har lavet handlingsplaner til brug i ovennævnte situationer, og skolen agerer aktivt i disse situationer med støtte i handlingsplanerne.

Forældrebetaling

Det er gratis at gå i folkeskolen. Rønbækskolens indstilling og handlinger understøtter dette princip. Forældre skal sørge for børnenes mad, beklædning og basalt skoleudstyr (eksempelvis skoletaske, penalhus, cover til iPad/computer osv.).
Rønbækskolen kan opkræve forældrebetaling til at dække forplejning på udflugter og lejre.
Skoleboden Appetitten på Rønbækskolen kan betragtes som et frivilligt alternativ til mad hjemmefra.

Information fra skole til hjem - og fra hjem til skole

Som en væsentlig forudsætning for et godt skolehjem-samarbejde skal skolen sikre, at hjemmet er passende informeret om relevante aktiviteter på skolen, både aktiviteter med direkte tilknytning til undervisningen og aktiviteter af mere social karakter. Informationen kan være på skoleniveau eller på klasse/årgangs-teamniveau. Modsvarende forventes det også, at hjemmet tager initiativ til dialog og informerer skolen om væsentlige hændelser i hjemmet, så skolen kan støtte passende op om eleven.

Både små og store problemer løses af skole, forældre og elev i samarbejde. Skønner skolen/hjemmet, at et problem er under udvikling, tager skolen/hjemmet initiativ til dialog for først at få en fælles forståelse af problemet og dernæst i fællesskab iværksætte konkrete handlinger til løsning af problemet.