Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleudviklingssamtale

Skoleudviklingssamtale for Rønbækskolen 2022/23

Dato og deltagere: 10. marts 2023 – skolens ledelse, skolechef, faglig ressourceperson, sekretariatskonsulent for skoleområdet, mødeleder; skoleleder fra anden skole.

Formål med skoleudviklingssamtalen
Skoleudviklingssamtalen er obligatorisk jf. folkeskoleloven. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe rammen for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen, så eleverne får de bedst mulige rammer for faglig udvikling og trivsel. Møderne er en vigtig del af den løbende kvalitetsudvikling med henblik på at udvikle og forbedre udvalgte indsatsområder lokalt. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af udvalgte udfordringer og de indsatser, der iværksættes fremadrettet.

Skolens indsatsområder:
I skoleåret 2022/23 vil der på Rønbækskolen fortsat være særligt fokus på nedenstående målsætninger, der ønskes opfyldt i samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere.

Inkluderende fællesskaber:
Vores ønske er, at flere børn og unge trives og udvikler sig fagligt, socialt og personligt i de almene og lokale fællesskaber. Vi forstår inklusion som en grundlæggende tanke og handlemåde. Gennem skolens SPT (skolens specialpædagogiske team) arbejder vi med planlægning og evt. udførsel af ressourceforløb for enkeltelever eller grupper af elever – dels i almenklasserne dels i form af ”mellemformer”, hvor små grupper af elever har en del af skoledagen i en mindre gruppe og et lokale, der er indrettet dertil. 
SPT varetager også vejledning og co-teaching (primært ift. inkluderende læringsmiljøer, men også vejledning ift. særligt tilrettelagte forløb og mindre læringsfællesskaber). 
Ledelsen følger op på indsatser og forløb via månedlige møder med SPT, hvor opgaverne gennemgås og prioriteres i fællesskab.

Makerspace*
Vi har i år startet et flerårigt udviklingsarbejde op omkring etablering af Makerspace på Rønbækskolen. Arbejdet udspringer af Favrskovs kommunale IT-strategi på området. Ledelsen og en udvalgt gruppe af lærere formulerer en strategi for implementering af Makerspace som fysisk rum på skolen og didaktik i flere fag. Makerspacet bliver placeret centralt i PLC-området (Pædagogisk LæringsCenter også kendt som skolebiblioteket) og bliver på den måde et naturligt omdrejningspunkt for skolens elever, lærere og pædagoger.  

*Makerspace er en kreativ læringszone, hvor der kan arbejdes kollaborativt med idéudvikling og designtænkning.

”De syv kompetencer”
I skoleåret 22/23 startede vi arbejdet med ”de syv kompetencer”, der skal styrke eleverne i at indgå i fællesskaber i skolen. At arbejde med de syv kompetencer skal ses som et supplement til de meget individualiserede tiltag og kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem ledelse, personale, bestyrelse og forældre. 
Fællesskabet er et fælles ansvar og en vinkel på arbejdet med de kompetencer, som vi har valgt.

Skole-hjemsamarbejdet
I Skolebestyrelsen har vi drøftet skolebestyrelsens synlighed/rolle og fortællingen om skolen. Vi ønsker en fælles forståelse af Rønbækskolens værdier. Arbejdet udmøntede sig i en fælles præsentation på forældremøderne i 2022-23, hvor vi fremlagde, hvad vi ser som Rønbækskolens DNA, hvad vi er stolte af, og hvilken skole vi ønsker og stræber efter at være. Som en naturlig forlængelse på den proces
påbegyndtes i 2022-23 arbejdet med at undersøge indhold, kvalitet og rammer for skole-hjemsamarbejdet med henblik på at kvalificere dialogen mellem skole og hjem. 
Arbejdet startede i skolebestyrelsen, og emnet blev taget op på skolebestyrelsens årsmøde. Vi er optagede af et tæt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde og ønsker at undersøge, om der er noget, vi med fordel kan gøre anderledes eller bedre. Arbejdet fortsættes i kommende skoleår, hvor vi sætter fokus på forskellige muligheder for vores skole-hjem-samtaler.

Skoleudviklingssamtalen
For at komme i mål med de ovenstående fokusområder, kræver det høj grad af engagement og motivation blandt skolens pædagogiske personale. Derfor drejede udviklingssamtalen sig primært om professionelle læringsfællesskaber (PLF). 
På Rønbækskolen har man høj grad af selvstyring i årgangsteams. Vi har et dygtigt vejlederteam med uddannede vejledere indenfor læsning, matematik, DSA(Dansk som andetsprog), pædagogisk IT, SPT (specialpædagogisk team)  og AKT (Adfærd, kontakt og trivsel). Vejlederne har haft fokus på co-teaching og aktionslæring.

Til samtalen talte vi om, hvordan vi som ledelse kan understøtte både vejledernes og teamenes arbejde med co-teaching, aktionslæring og kollegial sparring.

Opfølgning:
Som resultat af skoleudviklingssamtalen og møder i skolens udviklingsråd (UR), har vi har valgt at videreudvikle de værktøjer, vi i forvejen anvender; MUS og læringssamtaler. Begge værktøjer er reviderede med endnu større fokus på refleksion og ledelse tæt på.

MUS:
1. Samtale med nærmeste leder. På mødet drøftes hvad lederens feedback i forhold til undervisningen/samværet med børnene, skal dreje sig om. 
2. Lederen observerer lærerens/pædagogens undervisning/samvær med børnene.
3. Feedback og samtale med udgangspunkt i observationen

Læringssamtale for det enkelte team
1.    Kort og struktureret præsentation af holdene er sendt på forhånd.
∗    Klassebeskrivelse 
∗    Klassens overordnede resultater 
∗    Årets læseindsats

2.    Struktureret refleksion 30 min. (reflekterende samtale: dansk- og matematiklærere interviewes – resten er reflekterende team. Leder er interviewer).
∗    Overvej en problemstilling i klassens læringsmiljøet, som I gerne vil have sparring på (tag gerne udgangspunkt i data). Problemstillingen/dilemmaet skal være reelt og ”uløst”. Tænk over, hvordan man hurtigt kan beskrive dilemmaet.

3.    Præsentation af udvalgte elever og refleksionssamtale på baggrund af data og analyse
∗    30 min pr. klasse
∗    Præsentation over udvalgte elever og herefter refleksion.

AKT/SPT-, Matematik- og læsevejledere giver ideer til tiltag og materialer – i forhold til udvalgte elever.

 

Kommunal ramme for skoleudviklingssamtalen

Skolen har valgt at fokusere på professionelle læringsfællesskaber blandt nedenstående indsatser:

 

Kommunal ramme for skoleudviklingssamtalen (fortsat)

Skoleudviklingssamtalerne tilrettelægges og understøttes med udgangspunkt i læringscirklen. I praksis understøttes processen af forvaltningen gennem et skoleår. 

Der afholdes:

  • Indledende dataworkshop

  • Læringssamtale mellem skoleledelse og forvaltning samt 

  • Afrundende opfølgningsworkshop

  • Notatet offentliggøres på skolens hjemmeside

Skolebestyrelsen inddrages før og efter.

 

Nøgletalsoverblik

 

Link til uddybende evalueringsdata om skolen