MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og inklusion

Trivsel: Rønbækskolen skal være et anerkendende og trygt sted at være for alle. 
Alle, både børn og voksne, skal trives i dagligdagen på skolen.
Alle på og omkring skolen skal tale ordentligt og respektfuldt – til, med og om hinanden i dagligdagen.
Alle på og omkring skolen har et fælles ansvar for trivslen på skolen og for at afhjælpe eventuel mistrivsel. 
Alle skal have vilje, viden og redskaber til at håndtere tegn på mistrivsel, konflikter og mobning, når de møder det. 

Konflikter kan ikke undgås, når mange mennesker har en fælles hverdag. Konflikter er nødvendige og skaber udvikling, både for den enkelte og for gruppen som helhed, men konflikter håndteres konstruktivt.

Inklusion: På Rønbækskolen skal alle børn sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab. 
Det er lærerenes, pædagogernes og ledelsens ansvar – i tæt samarbejde med forældrene – at finde fleksible fællesskaber, der understøtter den faglige, sociale og personlige udvikling, både hos den enkelte elev og i fællesskabet.

På Rønbækskolen bygger arbejdet med inklusion på anerkendelse, tillid, respekt, ret til forskellighed, ret til deltagelse og åbenhed og forudsætter tre vigtige faktorer:

•    Fysisk tilstedeværelse: Børn med særlige behov eller særlige forudsætninger skal kunne være på Rønbækskolen
•    Interaktion: Børn med særlige behov eller særlige forudsætninger skal indgå i sociale, faglige og personlige situationer og relationer med andre børn, unge og voksne
•    Gensidig berigelse: Inklusionen beriger både de børn, der skal ind i fællesskaberne, og de børn og unge, som i forvejen er en del af fællesskaberne

Pædagogisk læringscenter

Pædagogisk læringscenter (PLC) består af skolens læse- og matematikvejledere, AKT (adfærd, kontakt, trivsel)-lærere, DSA-koordinator/lærere (dansk som andetsprog), faglige læringsvejledere, bibliotekarer samt en repræsentant fra ledelsen. PLC er fysisk placeret på skolens bibliotek. 

Centeret yder faglig og pædagogisk vejledning til såvel team som enkeltlærere  i forhold til læringstiltag, der understøtter arbejdet med målstyret læring, trivsel og inklusion. 
Pædagogisk læringscenter (PLC) sørger for erfaringsudveksling, vidensformidling og organisation af vejledningsopgaverne. Desuden løser centeret konsulentopgaver, laver klasse- og elevobservationer, kursusforløb for elever med særlige behov etc. 

Børn og klasser med særlige udfordringer

Årgangen skal tilgodese behovet for støtteforanstaltninger af enkeltelever, hold eller hele klasser.  Hver årgang tildeles derfor et antal timer (ressourcetimer) til understøttelse af det daglige arbejde med elever med særlige udfordringer. 

Ressourcetimerne er placeret på årgangene ud fra et synspunkt om, at opgaven varetages bedst af de lærere/pædagoger, der kender eleverne bedst. 
Teamet har i tæt samarbejde med skolens pædagogiske læringscenter (PLC) det overordnede ansvar for, at årgangens elever med særlige udfordringer tilgodeses pædagogisk forsvarligt - at de får den hjælp og støtte, de hver især har brug for – og stadig bevarer tilknytningen til klassefællesskabet.